Noty księgowe na 40 euro – sposób na opieszałych kontrahentów

Dalsze informacje o nocie księgowej na 40 euro.

Osoby prowadzące firmę na pewnym etapie swojej działalności z reguły trafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 70 i 100 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wykorzystać jako jeden z kroków procedury upominawczej, a może wystawiać natychmiast?

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającej 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku może z kolei wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś jeśli wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co istotne, notę księgową można przesłać dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w płatności, w dodatku bez wymogu uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Trzeba jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zepsuje budowanych często przez długi okres czasu dobrych układów biznesowych. W końcu przyczyną poślizgu we wniesienia opłaty mogą być krótkotrwałe problemy z wypłacalnością czy zwyczajne przeoczenie dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Dowiedz się gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

W momencie, gdy wierzyciel pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem ustawa mówi o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za przelicznik średni kurs euro deklarowany przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności, które posiada również innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]